VERİ GÜVENLİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin yapılması Kanun gereği Kişisel Verilerin işlenilmesi olarak kabul edilir.

Bereket Döner A.Ş. olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla internet sitesi ziyaretleri, site üyeliği gibi işlemlerde kaliteli ve doğru hizmet sunulması müşteri memnuniyetinin Sağlanması ve daha iyi hizmet verilebilmesinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar sebebi ile şirketimizin faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kişisel verilerinizi işleyeceğimizi belirtiriz. Mevzuat gereği kişisel bilgi olarak kabul edilen bilgiler sadece talep halinde yetkili devlet kurumları veya devlet tarafından yetkilendirilmiş kişi ve kurumlarla paylaşılacaktır.

Yukarıdaki amacın gerçekleştirilebilmesi için kişisel verileriniz, Şirketimiz, iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız/hizmet aldığımız/iş ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız,ulusal ve uluslararası yetkili otoriteler/merciler,internet sitelerimiz, çağrı merkezi, kayıtlı elektronik posta, elektronik posta, posta,faks,SMS gibi kalıcı veri saklayıcısı,Şirketimize yapılan her türlü bildirimler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü,elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

Kanun’un “İstisnalar”başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak Kanun’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtiriz.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Şirket Merkezi yapacağınız yazılı başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Talep ve iletişim adresleri;

Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kat:18 Ofis:1820-21 Şişli,İSTANBUL
Web Adresi: www.bereketdoner.com.tr
Mail Adresleri: info@bereketdoner.com.tr
Telefonlar: (+90) 850 811 55 00 - (+90) 212 771 55 55